وضعیت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جهان با در نظر گرفتن اثرات سویه دلتا