واحد سبدگردانی

محمد سعید حیدری

سوابق تحصیلی: فوق لیسانس رشته مدیریت گرایش مدیریت اجرایی از دانشگاه تهران
مدارک حرفه‌ای:
معامله‌گری کالا، معامله گری اوراق تأمین مالی، اصول مقدماتی بورس کالا، تحلیل‌گری بازار سرمایه، کارشناس عرضه و پذیرش، مدیریت نهادهای بازار سرمایه، اصول بازار سرمایه، معامله‌گری ابزار مشتقه،
ارزشیابی اوراق بهادار، تحلیل‌گری کالا، CFA level I
سوابق شغلی:
کارشناس مشاور پذیرش در کارگزاری حافظ
کارشناس مشاور پذیرش و مدیر سرمایه گذاری در کارگزاری توسعه فردا
مدیر سبد در سبدگردان سرمایه و دانش

علی محسنی

سوابق تحصیلی:
فوق لیسانس مهندسی سیستم های اقتصادی از دانشگاه صنعتی شریف
مدارک حرفه ای: ارزشیابی اوراق بهادار، مدیریت سبد اوراق بهادار، تحلیل گری بازار سرمایه، اصول بازار سرمایه
سوابق شغلی:
تحلیل‌گر در شرکت مشاوره سرمایه گذاری کاریزما
تحلیل‌گر در شرکت سبدگردان سرمایه و دانش

 

نمایندگان مجوز

نماینده مجوز سبدگردانی – مدیر سبد: محمدسعید حیدری
نماینده مجوز سبدگردانی – تحلیل‌گر: علی محسنی
نماینده مجوز سبدگردانی – حسابدار: آسیه رمضانی
نماینده مجوز سبدگردانی – بایگان: محمدعرفان میرشفیعی<