هیئت مدیره

مدیران

نمایندگان مجوز
1 سعید حیدری مدیر سبد - نماینده مجوز
2 علی محسنی تحلیلگر - نماینده مجوز
3 رومینا عبرت بین کارشناس امور مالی - نماینده مجوز
4 مهدیه فرجی حسابدار - نماینده مجوز
5 سها علی عسگری بایگان - نماینده مجوز