مدت سرمایه‌گذاری (روز)

10 روز 600 روز

مبلغ سرمایه‌گذاری (تومان)

100,000 تومان 1,000,000,000 تومان