سهامداران

 
ردیف نام و نام خانوادگی تعداد سهام درصد سهام
1 حیدر مستخدمین حسینی 16,000,000 40
2 حسین عابد نظنزی 16,000,000 40
3 امیرعلی مستخدمین حسینی 3,700,000 25/9
4 محمدحسین مستخدمین حسینی 3,800,000 5/9
5 ناهید رحیمی 400,000 1
6 مونا عابدنظری 50,000 125/0
7 مرتضی امیری 50,000 125/0